Thủ tục đăng ký kinh doanh Hợp tác xã

Thủ tục đăng ký kinh doanh cho hợp tác xã cần được tiến hành đúng quy trình và các bước theo quy định. Đầu tiên, phải chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật. Sau đó, cá nhân đại diện cho Hợp tác xã sẽ nộp hồ sơ tại Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện, thị xã hay thành phố trực thuộc. Sau quá trình kiểm tra và phê duyệt hồ sơ, Hợp tác xã sẽ được nhận giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại nơi đã nộp hồ sơ.

1. Trình tự thực hiện:

Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Cá nhân (đại diện cho tổ chức) nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện, thị xã, thành phố. Cán bộ Phòng Tài chính - Kế hoạch tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung của hồ sơ. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ viết giấy giao hẹn cho người nộp; trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại đầy đủ.

Bước 3: Nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hợp tác xã trực tiếp tại Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện, thị xã, thành phố.

2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ: Đơn đăng ký kinh doanh; Biên bản hội nghị thành lập hợp tác xã; Số lượng xã viên hợp tác xã hoặc danh sách hợp tác xã thành viên của liên hiệp hợp tác xã; danh sách Ban quản trị hợp tác xã hoặc Hội đồng quản trị liên hiệp hợp tác xã; danh sách Ban kiểm soát của hợp tác xã hoặc liên hiệp hợp tác xã; Điều lệ Hợp tác xã. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

4. Thời hạn giải quyết: 45 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

5. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện, thị xã, thành phố.

6. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức.

7. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm):

Đơn đăng ký kinh doanh hợp tác xã (Mẫu HTXMĐ); Số lượng xã viên hợp tác xã hoặc danh sách hợp tác xã thành viên của liên hiệp hợp tác xã, Ban quản trị hợp tác xã hoặc Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát (Mẫu HTXDS) ban hành kèm theo Thông tư số 05/2005/TT-BKH ngày 15/12/2005 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số quy định tại Nghị định số 87/2005/NĐ-CP của Chính phủ về đăng ký kinh doanh hợp tác xã.

8. Lệ phí: Lệ phí đăng ký kinh doanh Hợp tác xã, 100.000 đồng (Một trăm ngàn đồng chẵn) HTX, quy định tại Quyết định số 26/2007/QĐ-UBND ngày 13/8/2007 của UBND tỉnh, về việc ban hành quy định mức thu; chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí trên địa bàn.

9. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không.

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

  • Luật Hợp tác xã số 18/2003/QH11 ngày 26/11/2003;
  • Nghị định 177/2004 /NĐ-CP, ngày 12/10/2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hợp tác xã năm 2003;
  • Nghị định số 77/2005/NĐ-CP ngày 09/6/2005 của Chính phủ về việc ban hành mẫu hướng dẫn xây dựng Điều lệ hợp tác xã.
  • Nghị định số 87/2005/NĐ-CP ngày 01/7/2005 về đăng ký kinh doanh hợp tác xã; Thông tư số 05/2005/TT-BKH ngày 15/12/2005 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số quy định tại Nghị định số 87/2005/NĐ-CP.

Thống kê truy cập